Top

Data Center

DETECCIÓ I EXTINCIÓ D’INCENDIS

detención y extinción de incendios

LA PROTECCIÓ CONTRA ELS INCENDIS

DETECCIÓ D’INCENDIS

Donada la gran quantitat de components electrònics, fonts d’alimentació, cablejat i connexions, és fonamental detectar qualsevol fase precoç d’incendi i poder extingir-ho ràpidament amb la finalitat d’evitar incidents tant en la continuïtat de funcionament com en la disponibilitat i recuperació de la informació. Socored aplica els coneixements i les últimes tecnologies per combatre amb major eficàcia els efectes devastadors d’un incendi al voltant d’un Centre de Processament de dades.

Protecció Passiva
La protecció contra incendis comença per condicionar correctament la zona del CPD i dels seus passos d’instal·lacions, tant de cablejat i canonades (Cableductes) com de ventilació (Comportes) a l’interior d’aquest. Per això es recomana tenir en compte els materials del perímetre i de l’hermetisme del CPD enfront dels incendis o agents externs reduint les càrregues de foc al mínim. La interconnexió entre els diferents equipaments del CPD tals com la climatització, gestor d’alarmes, enclavaments de portes i comportes és molt important per a l’òptima extinció.

Detecció
És fonamental confirmar l’aparició d’un incendi fins i tot abans que es produeixi. Els equips de detecció han de ser prou sensibles per detectar com més aviat millor l’aparició del foc.

Aquests han de protegir totes les àrees del CPD ja siguin racks hermètics, falsos sòls, infraestructures associades, etc. Per evitar les falses alarmes un sistema de detecció ha de recolzar-se en diversos sensors per confirmar l’aparició de l’incendi fins i tot a diverses zones.

Entre els sistemes de detecció més habituals pel CPD trobem:

Central automàtica de detecció d’incendis. Encarregada de rebre, processar i executar els senyals rebuts (Detectors, zones, polsadores, etc.) i executar, segons la programació especifica del recinte, l’activació de pre-alarmes, alarmes i tret d’extinció.

Detecció precoç. Tenen com a principal característica la constant anàlisi de l’aire mitjançant l’aspiració de l’aire transportat per una canonada que recorre la zona protegida fins a un sensor d’alta sensibilitat. D’aquesta manera s’aconsegueixen temps de resposta molt menor, un major mostreig de punts i gran fiabilitat.

Sensors o Detectors d’Incendi (Òptics o Iònics). Dispositius encarregats de la detecció de partícules de combustió tan invisibles com fums visibles. Aquests sensors detecten amb rapidesa, possibilitant actuar immediatament amb equips automàtics d’extinció.

EXTINCIÓ D’INCENDIS

Donada la criticitat dels equips informàtics i electrònics i la informació emmagatzemada en un data center, s’han d’instal·lar agents d’extinció amb propietats dielèctriques, que permetin usar-ho sense risc de curtcircuits, de baixa reducció d’oxigen, sense risc per a les persones, que no generi residus i mediambientalment segurs. Un altre factor a tenir en compte serà l’hermeticitat del recinte i la necessitat de comportes de sobrepressió.

Entre els agents i sistemes extintors més habituals pel CPD trobem:

Novec 1230.  L’agent extintor més eficient, ja que compleix amb les característiques anteriorment comentades completament a part de ser mediambientalment el més respectuós, ja que no danya la capa d’ozó, té una vida atmosfèrica de 5 dies i un potencial d’escalfament global d’1. Garantia 3M 20 anys.

FM200 / FE-13 (HFC-227 / HFC 23). Agents extintors fluorats que substitueixen a l’haló 1301. Aquests agents extingeixen els incendis principalment per absorció de calor. Entre els principals avantatges es troben que no deixa residus després de l’extinció, no és conductor, sostenible mediambientalment, no nociu contra les persones i els costos són continguts.

Aigua Nebulitzada. El resultat és una major superfície d’intercanvi de calor, que permet absorbir millor la calor i per tant evapora més ràpidament. El refredament i l’efecte de mullat permeten una lluita més efectiva contra el foc, usant una mínima quantitat d’aigua d’extinció.

Reducció d’oxigen.  Redueix la quantitat d’oxigen del recinte a protegir fins a una concentració que impedeix el desenvolupament del foc, però sense resultar perillosa per a les persones.

Sistemes Integrats.
DET-AC: Sistema compacte de detecció precoç d’incendis per aspiració i extinció automàtica pel nou agent extintor Novec 1230. Aquestes tecnologies han permès que en només 1 Unitat d’Altura (UA) es pugui tenir un sistema complet de detecció i extinció automàtica d’incendis per a espais reduïts i aïllat d’altres volums com l’interior de racks 19″ aïllats o amb portes de cristall.