Top

Data Center

ENERGIA

energia

SISTEMES QUE INTERVENEN EN UN DATA CENTER

Un complex model elèctric pot ser menys estable que un model senzill ben dimensionat.

Sistemes que intervenen en un Data Center per a garantir la continuïtat elèctrica:

Disseny i Esquemes Unifilars

Diferents esquemes en un CPD són possibles segons nivell de seguretat TIER, especificacions i certificacions, o nivell de seguretat que requereixi la nova instal·lació. Exemples de configuració:
Tier I: Tier I: Infraestructura bàsica.
Tier II: Infraestructura amb equips redundants.
Tier III: Infraestructura amb equips i instal·lació redundants.
Tier IV: Infraestructura doblement redundada completa.

PDU

Existeixen gran varietat de Power Distribution Units – PDU (regletes de connexió elèctrica) segons el tipus de connectors, potències, distribució interna del rack, possibilitats de monitoratge i de control remot de l’encès de les preses, amb programació para alertes de consum excessiu en la línia, etc.

Quadres Elèctrics

Han de tenir-se en compte en la seva especificació i construcció el tipus de proteccions, qualitats, corbes i sensibilitats. Aquests han de ser específics per a les característiques del CPD i les fonts d’alimentació dels equips informàtics així com per a la incorporació de By-pass de manteniment i la fàcil interpretació de la distribució.

SAIs

El seu principal objectiu és donar continuïtat al subministrament elèctric en cas d’una fallada però a més ofereixen una correcció i filtratge als defectes i pertorbacions que tenim en el subministrament.
S’han de dimensionar adequadament per a la potència del CPD, autonomia, esquema de funcionament i treball. Les noves tecnologies de SAI modulars permeten dimensionar-se segons les necessitats, a més d’aconseguir majors rendiments fent-los treballar al punt òptim de rendiment.

Grups Electrògens

Encarregats de subministrar energia elèctrica mitjançant una altra font alternativa a la companyia elèctrica com pot ser gasoil, biodièsel, querosè, piles de combustibles, hidrogen, entre d’altres. Existeix una gran varietat de sistemes i potències. A més cal tenir molt en compte, en l’elecció, la possibilitat de fallades a la xarxa elèctrica i l’autonomia en cas de tall del subministrament.

Cablejat, Safates i Distribució

Elements de distribució que garanteixen una instal·lació ordenada i permeten el manteniment i modificacions.

STS (Static Transfer Sistem)

Commuta entre dues fonts d’alimentació elèctrica per alimentar a equips que equipen una única font d’alimentació i volem protegir especialment davant fallades elèctriques. Poden ser des de 32 fins a 1800 A de potència.